Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020
Als bestuur van HVV Smilde spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen moeilijke tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt.
Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.
U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de Algemene Ledenvergadering, die we normaal gesproken in april in Café-Restaurant Oranjestein houden, geen doorgang hebben laten vinden.
De ALV heeft, zoals onlangs op de website is gemeld, op een andere manier plaatsgevonden. Daarop zijn geen opmerkingen gemaakt door de leden van de vereniging. Er is slechts één reactie ontvangen en deze vindt u terug in onderstaande agenda.

Het bestuur heeft als volgt gehandeld en vastgesteld:
* Het bestuur heeft de leden geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan deze
vergadering door middel van het plaatsen van een advertentie in de Smildeger
Neiskrant van week 47-2020.
* De agendapunten voor de ALV zijn onlangs via de website bekend gemaakt.
* Op de agenda, en m.b.t. de vereniging, activiteiten en andere zaken, zijn geen reacties
   ontvangen van de leden.
* Er hoeft niet gestemd te worden op onderwerpen uit de agenda.
* Het bestuur heeft de reacties en/of vragen vanaf 26 november op de website gepubliceerd.
* De uitkomsten van deze vergadering zullen op de website beschikbaar zijn tot 01-01-2021.
* Op deze (afwijkende) wijze van vergaderen en besluitvorming is door de leden geen bezwaar
   gemaakt.

Agenda Algemene Ledenvergadering HVV Smilde 2020

 1. Opening
  Geen opmerkingen

 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  Er zijn twee verzoeken gedaan tot extra wedstrijden. Zie verder onder punt 10 in de agenda.

 3. Notulen 2019
  Er zijn geen opmerkingen op de notulen gemaakt. De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.

 4. Jaarverslag 2019
  Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag gemaakt. Het jaarverslag is goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 1. Verslag kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit de leden P. Dijkstra en S. Drenth, hebben verklaard de financiële stukken te hebben gecontroleerd en goed bevonden. Aan de penningmeester is decharge verleend. 
 1. Financieel overzicht 2019
  Het financieel overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester, dhr. D. Barma. Hierop zijn geen opmerkingen gemaakt. 
 1. Benoeming kascommissie 2021
  De heren P. Dijkstra en S. Drenth hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld om de financiën in 2021 te controleren. Zij zijn door de vergadering opnieuw benoemd. 
 1. Bestuursverkiezing
  Het bestuur heeft de bestuursfuncties als volgt verdeeld voor een volgende periode:
  Voorzitter: R.B.M. Zwiep
  Secretaris/Penningmeester: D. Barma
  2e penningmeester: G.J. Horst
  Genoemde personen hebben zich akkoord verklaard met het opnieuw uitvoeren van deze functies. Zij zijn door de vergadering opnieuw benoemd.
  Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een van de bestuursfuncties.
 1. Contributie 2021
  Er zijn geen veranderingen in de samenstelling en opbouw van de contributie voor 2021. Deze is daarmee vastgesteld. Zie onder “vereniging”, rubriek “contributie 2021” 
 1. Wedstrijdagenda
  * De wedstrijdagenda 2021 voor de winter-, zomerdag- en zomeravondwedstrijden staan op de
  website. Indien de wedstrijden, in verband met de Corona-reglementen geen doorgang kunnen
  vinden, of in aangepaste vorm moeten plaatsvinden, zullen wij hierover tijdig informatie
  verstrekken op onze website.
  * De inleg voor de wedstrijden en bijbehorende prijzen blijven gedurende de van toepassing
  zijnde Corona-reglementen gelijk aan de het seizoen 2020.
  * Het voorstel voor uitbreiding van de wedstrijdagenda met betrekking tot de seniorenwedstrijden wordt besproken in de volgende ALV (april 2021).
  * Er is een verzoek ingediend voor het organiseren van één of meer snoekwedstrijden. Daarover
  zal in de ALV van 2021 een besluit worden genomen.
  * Er is een verzoek ingediend voor het organiseren van een zgn. “oliebollenwedstrijd”. Daarover
  zal in de ALV van 2021 een besluit worden genomen.
  * Er zijn geen aanmeldingen gedaan voor uitbreiding van de wedstrijdcommissie 
 1. Rondvraag/vraagstellingen
  Van de mogelijkheid om vragen in te dienen voor de rondvraag, is geen gebruik gemaakt.
 1. Sluiting
  Met deze, weliswaar afwijkende manier van vergaderen, zijn we toch kunnen komen tot de realisatie van de Algemene Ledenvergadering 2020.
  De vergadering daarmee is gesloten.

Wij vertrouwen erop onze leden voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag terug op de AVG van 24 april 2021. Voorts wensen wij u een goede gezondheid toe en veel visplezier voor de toekomst.

Het bestuur HVV Smilde