Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

Ten aanzien van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft HVV Smilde een privacy verklaring opgesteld ten behoeve van haar leden: 

PRIVACYVERKLARING VAN HVV Smilde (AVG)

HVV Smilde is gevestigd te Smilde, met het secretariaat aan de Maria Campislaan 7 te Assen.
HVV Smilde is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Groningen, onder nummer 40046961.
Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens HVV Smilde verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt

 1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
  1.1 HVV Smilde verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:
  – zich inschrijft/aanmeldt als lid van een bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging, in dit geval HVV Smilde;
  – een product of dienst afneemt bij HVV Smilde (zoals nieuwsbrieven of deelneemt aan wedstrijden e.d.);
  – contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.)
  1.2 HVV Smilde (en via Sportvisserij Nederland) verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:
  – voorletters en naam;
  – geboortedatum;
  – adres;
  – e-mailadres;
  – telefoonnummer;
  – leeftijd;
  – geslacht;
  – rekeningnummer(s);
  – het lidmaatschap(nummer) van een hengelsportvereniging;
  – en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportresultaten e.d.);
  – browsercookies.
  1.3 HVV Smilde kan deze gegevens gebruiken voor:
  – het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
  – beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
  – voorlichting (informatievoorziening);
  – onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
  – handhaving.
 2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
  U kunt contact opnemen met HVV Smilde per e-mail: secretaris@hvvsmilde.nl voor:
  – meer informatie over de wijze waarop HVV Smilde (via Sportvisserij Nederland) persoonsgegevens verwerkt;
  – vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
  – inzage in de persoonsgegevens die HVV Smilde (via Sportvisserij Nederland) met betrekking tot u verwerkt;
  – bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HVV Smilde (via Sportvisserij Nederland).
 3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  – HVV Smilde zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
  – HVV Smilde treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.
 4. DERDEN
  4.1
  HVV Smilde kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:
  – aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
  – NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
  – verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
  – personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
  4.2 HVV Smilde verstrekt uw gegevens niet aan derden, anders dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 5. WIJZIGINGEN: Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Smilde, mei 2018