Auteursarchief: HVV Smilde

Algemene Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering 2020
Als bestuur van HVV Smilde spreken wij de hoop uit dat dit bericht u en uw naasten in gezondheid bereikt. Het zijn voor velen moeilijke tijden, ons medeleven gaat uit naar een ieder die door deze crisis wordt geraakt.
Het bestuur probeert zoveel als mogelijk is de continuïteit van onze vereniging te borgen.
U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de Algemene Ledenvergadering, die we normaal gesproken in april in Café-Restaurant Oranjestein houden, geen doorgang hebben laten vinden.
De ALV heeft, zoals onlangs op de website is gemeld, op een andere manier plaatsgevonden. Daarop zijn geen opmerkingen gemaakt door de leden van de vereniging. Er is slechts één reactie ontvangen en deze vindt u terug in onderstaande agenda.

Het bestuur heeft als volgt gehandeld en vastgesteld:
* Het bestuur heeft de leden geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan deze
vergadering door middel van het plaatsen van een advertentie in de Smildeger
Neiskrant van week 47-2020.
* De agendapunten voor de ALV zijn onlangs via de website bekend gemaakt.
* Op de agenda, en m.b.t. de vereniging, activiteiten en andere zaken, zijn geen reacties
   ontvangen van de leden.
* Er hoeft niet gestemd te worden op onderwerpen uit de agenda.
* Het bestuur heeft de reacties en/of vragen vanaf 26 november op de website gepubliceerd.
* De uitkomsten van deze vergadering zullen op de website beschikbaar zijn tot 01-01-2021.
* Op deze (afwijkende) wijze van vergaderen en besluitvorming is door de leden geen bezwaar
   gemaakt.

Agenda Algemene Ledenvergadering HVV Smilde 2020

 1. Opening
  Geen opmerkingen

 2. Ingekomen stukken en mededelingen
  Er zijn twee verzoeken gedaan tot extra wedstrijden. Zie verder onder punt 10 in de agenda.

 3. Notulen 2019
  Er zijn geen opmerkingen op de notulen gemaakt. De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.

 4. Jaarverslag 2019
  Er zijn geen opmerkingen op het jaarverslag gemaakt. Het jaarverslag is goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
 1. Verslag kascommissie
  De kascommissie, bestaande uit de leden P. Dijkstra en S. Drenth, hebben verklaard de financiële stukken te hebben gecontroleerd en goed bevonden. Aan de penningmeester is decharge verleend. 
 1. Financieel overzicht 2019
  Het financieel overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester, dhr. D. Barma. Hierop zijn geen opmerkingen gemaakt. 
 1. Benoeming kascommissie 2021
  De heren P. Dijkstra en S. Drenth hebben zich opnieuw beschikbaar gesteld om de financiën in 2021 te controleren. Zij zijn door de vergadering opnieuw benoemd. 
 1. Bestuursverkiezing
  Het bestuur heeft de bestuursfuncties als volgt verdeeld voor een volgende periode:
  Voorzitter: R.B.M. Zwiep
  Secretaris/Penningmeester: D. Barma
  2e penningmeester: G.J. Horst
  Genoemde personen hebben zich akkoord verklaard met het opnieuw uitvoeren van deze functies. Zij zijn door de vergadering opnieuw benoemd.
  Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld voor een van de bestuursfuncties.
 1. Contributie 2021
  Er zijn geen veranderingen in de samenstelling en opbouw van de contributie voor 2021. Deze is daarmee vastgesteld. Zie onder “vereniging”, rubriek “contributie 2021” 
 1. Wedstrijdagenda
  * De wedstrijdagenda 2021 voor de winter-, zomerdag- en zomeravondwedstrijden staan op de
  website. Indien de wedstrijden, in verband met de Corona-reglementen geen doorgang kunnen
  vinden, of in aangepaste vorm moeten plaatsvinden, zullen wij hierover tijdig informatie
  verstrekken op onze website.
  * De inleg voor de wedstrijden en bijbehorende prijzen blijven gedurende de van toepassing
  zijnde Corona-reglementen gelijk aan de het seizoen 2020.
  * Het voorstel voor uitbreiding van de wedstrijdagenda met betrekking tot de seniorenwedstrijden wordt besproken in de volgende ALV (april 2021).
  * Er is een verzoek ingediend voor het organiseren van één of meer snoekwedstrijden. Daarover
  zal in de ALV van 2021 een besluit worden genomen.
  * Er is een verzoek ingediend voor het organiseren van een zgn. “oliebollenwedstrijd”. Daarover
  zal in de ALV van 2021 een besluit worden genomen.
  * Er zijn geen aanmeldingen gedaan voor uitbreiding van de wedstrijdcommissie 
 1. Rondvraag/vraagstellingen
  Van de mogelijkheid om vragen in te dienen voor de rondvraag, is geen gebruik gemaakt.
 1. Sluiting
  Met deze, weliswaar afwijkende manier van vergaderen, zijn we toch kunnen komen tot de realisatie van de Algemene Ledenvergadering 2020.
  De vergadering daarmee is gesloten.

Wij vertrouwen erop onze leden voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag terug op de AVG van 24 april 2021. Voorts wensen wij u een goede gezondheid toe en veel visplezier voor de toekomst.

Het bestuur HVV Smilde

 

 

Corona en de Hengelsport

Update corona en sportvissen 05 november
Het kabinet heeft op 03 november jl. nieuwe maatregelen aangekondigd die ook weer  consequenties hebben voor de hengelsport. Voor de wedstrijdvissers van HVV Smilde betekend dit dat er tot 15 december 2020 geen wedstrijden gehouden mogen worden.
Een visdagje, individueel of in teamverband tot en met 2 personen (geen wedstrijdelement), is  nog steeds mogelijk, mits de regelgeving wordt nageleefd.

Historie                                                                                                                                                    Vanaf maart 2020 is Nederland in de ban van het Corona-virus. Door de overheid zijn er verschillende maatregelen genomen om de huidige crisis te kunnen beheersen. De media doen daarover praktisch dagelijks verslag. De sportieve activiteiten en evenementen in Nederland zijn voor een groot deel geschorst tot september van dit jaar.
Zo is ook de hengelsport getroffen daar waar het gaat over het organiseren van wedstrijden op landelijk niveau en/of tussen verenigingen onderling. Deze zijn tot september niet toegestaan. Vanaf 1 juni worden trainingswedstrijden in verenigingsverband wel weer toegestaan, zij het met in acht neming van de nodige regels en protocollen. Het bestuur van HVV Smilde wijst elke deelnemer(ster) van onze wedstrijden erop dat men deze regels kent en ter harte neemt. Elke deelnemer(ster) aan onze wedstrijden is ZELF verantwoordelijk voor de naleving hiervan.
Onderstaand hebben we de belangrijkste items weergegeven uit de protocollen zoals deze aan de hengelsportverenigingen zijn verstrekt door o.a. Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Groningen Drenthe en NOC-NSF. HVV Smilde onderschrijft de inhoud deze protocollen.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• officiële wedstrijden en competities zijn tot 15 december niet mogelijk.
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct na afloop van de sportactiviteit naar huis.

Corona-coördinator
Tijdens de trainingswedstrijden is er een (tijdelijk) rol weggelegd voor de corona-coördinator. Hij ziet toe op het naleven van de afspraken en protocollen zoals deze gelden binnen HVV Smilde. Tevens is hij het aanspreekpunt voor deelnemers, gemeente en handhavers. Voor HVV Smilde is dit dhr. G. Horst.

Voorwaarden trainingswedstrijden HVV Smilde
• maximaal aantal deelnemers(sters): 30 personen;
• houdt minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar;
• registratie van deelnemers per trainingswedstrijd wordt uitgevoerd door de wedstrijdcommissie (dhr. R. Zwiep);
• er wordt alleen gevist in “eigen water”: Drentse Hoofdvaart, Oranjekanaal of Beilervaart, een combinatie van deze viswateren is niet mogelijk;
• per trainingswedstrijd is het viswater vooraf bepaald door het bestuur van HVV Smilde;
• bij het verzamelen voor de inschrijving van de trainingswedstrijden blijft men in de auto zitten, 1 persoon per auto;
• wegen van de gevangen vis (alleen aan het einde van de trainingswedstrijden) volgens de voorwaarden van het bestuur van HVV Smilde. Deze voorwaarden worden voor de trainingswedstrijd verstrekt aan de deelnemers.                                                                                      • inleggelden worden niet bij de trainingswedstrijden geïnd er vindt geen fysieke prijsuitreiking plaats;

Vissen vanuit boot
Op zaterdag 30 mei start weer het roofvisseizoen. Veel roofvissers vissen vanuit een visboot. Hierover komen vragen binnen bij Sportvisserij Nederland of dit mag. Alleen vanuit een visboot vissen is geen enkel probleem en met zijn tweeën kan het ook als men voldoende afstand tot elkaar kan houden.

Tot slot
Zodra er nieuwe informatie voorhanden is vanuit de overheid, Sportvisserij Nederland of Sportvisserij Groningen Drenthe, zullen wij hiervan melding maken in deze rubriek. Mocht u toch nog vragen hebben over dit onderwerp, dan verwijzen wij u naar de site van Sportvisserij Nederland.

Waar vissen we als de wind ongunstig is?

De visdag is gepland, de weersvooruitzichten waren gunstig en toch veranderd er plotseling iets in de weersvoorspellingen… Het lijkt wel of we het over Nederland hebben.                                  De windrichting blijkt veranderd en we hadden nèt een mooi water uitgekozen. Maar om de hele dag met de neus in de wind te zitten of dat de vissen daardoor een ander “beet”-gedrag vertonen?

We hebben een lijst met wateren samengesteld die in het noorden van het land gelegen zijn. De lijst is samengesteld uit de ervaringen van sportvissers. Praktijkervaringen dus! Onderstaand de wateren die het best bevist kunnen worden als de windrichtingen anders zijn voor de locatie die u aanvankelijk gekozen zou hebben.

Bij Noordenwind

 1. Blauw Verlaat
 2. Dokkumer Trekvaart
 3. Van Haringsma Kanaal (Midlum)
 4. Kanaal Steenwijk-Ossenzijl (Geldingen)

Bij Noordoostenwind

 1. Heerenveens Kanaal
 2. Ossenzijl (Hagebroekweg)
 3. Meppelerdiep
 4. Rogat (Noordzijde)
 5. Vierhuistervaart

Bij Noordwestenwind

 1. Urkervaart (Emmeloord)
 2. Urkervaart (Urk)
 3. Meppelerdiep (Doosje)
 4. Hooivaart
 5. Boarne (Oldeboarn Oost)
 6. Steenwijk (vanaf Herenbrug richting Giethoorn)

Bij Westenwind

 1. Kanaal Steenwijk-Giethoorn
 2. Workemer Trekvaart
 3. Vollenhoven Kanaal
 4. Zwarte Water
 5. Kuinre
 6. Vegelingsoord

Bij Oostenwind

 1. De Tjonger (pontje)
 2. Heerenveen
 3. Kuinre
 4. Meppelerdiep (Baarlo)

Bij Zuidoostenwind

 1. Ossenzijl (De Kluft)
 2. Enservaart
 3. De Tjonger (Mildam)
 4. Scheerwolde

Bij Zuidwestenwind

 1. Helomavaart (Munnekeburen)
 2. Meenthebrug
 3. Groot Verlaat (Steenwijk)
 4. De Tjonger (Ter Idzard)
 5. Hoogeveense Vaart (Koelandsdijk)
 6. Blauwe Hand (tussen de meren)

Bij Zuidenwind

 1. Scheerwolde
 2. De Wetering
 3. Sasbrug
 4. Trekvaart Kollum
 5. Rogat (zuidzijde)
 6. Hoogeveense Vaart (Rogat-Lankhorst)

 

 

Vrienden van HVV Smilde

Het bestuur van de HVV Smilde bedankt onderstaande donateurs voor het mede mogelijk maken van deze website!

fa. uw advertentie hier_edited

www.hvvsmilde.nl

Warna's voeten enzo

Warna’s Voeten enzo

metselbedrijf P. Dijkstra_edited

Metselbedrijf P. Dijkstra

fa.Naber

Schildersbedrijf Naber bv

fa. Hoogeveen_edited

Slagerij Hoogeveen

Logo Timmerfabriek van Triest

Van Triest

fa. Oranjestein_edited

Oranjestein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpervissen

Het vissen op karper is een specialisme binnen de hengelsport. Grotere, maar vooral zwaardere exemplaren vragen om speciale technieken om deze vissen te kunnen haken en landen. De benodigde uitrusting zoals hengelsportmaterialen en aassoorten zijn erg divers. Om de karpervisser op zijn/haar wenken te kunnen bedienen zijn de artikelen hierover op de website in samenwerking met  …?… samengesteld.

(Deze pagina is nog niet beschikbaar, het bestuur wil hierover in overleg met een echte karpervisser. S.V.P. reacties via de mail…)